Polityka Prywatności


[Definicje]


W celu zapewnienia Polityce Prywatności przejrzystości i precyzji, w jej treści posługujemy się następującymi definicjami:

Polityka Prywatności ta Polityka stanowiąca spełnienie wobec Ciebie obowiązków informacyjnych w rozumieniu art. 13 i 14 RODO.
Dane osoboweDane osobowe, tzn. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie, której dane dotyczą – w stosunku do nich  wykonywany jest obowiązek informacyjny poprzez udostępnianie na bieżąco informacji zawartych w Klauzuli Informacyjnej.
Ty, CiebieTy, a zatem osoba, czyjej Dane przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności.
My/Administrator/PolSource PolSource S.A z siedzibą w Krakowie, ul Dworska 1 A /LU4, numer KRS 0000660076, REGON: 12000394200000, NIP: 6792835633 podmiot udostępniający Politykę Prywatności, będący jednocześnie administratorem Danych.
Grupa PolSourcePolSource S.A z siedzibą w Krakowie, PolSource, Inc. z siedzibą w Austin stanie Teksas w USA oraz PolSource Ltd. z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, współpracujące w świadczeniu usług na rzecz klientów.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

[Dane]

Polityka dotyczy przetwarzania danych zbieranych: (a) w związku ze świadczonymi przez nas usługami i pobierane są najczęściej od klientów Grupy Polsource lub osób, których dane dotyczą działających z ramienia klientów, w ramach komunikacji projektowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej; (b) w związku z usługami świadczonymi przez podmioty trzecie na naszą rzecz.

W szczególności, ale nie zawsze, Dane mogą obejmować: identyfikatory urządzeń za pośrednictwem, których korzystasz z naszej strony lub wykorzystujesz w ramach współpracy pomiędzy nami, a klientem, którego reprezentujesz, informacje kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres siedziby lub korespondencyjny, stanowisko służbowe, ewentualnie inne dane, niezbędne dla celów wskazanych poniżej.

Podsumowując, Dane możemy otrzymywać: bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotów trzecich, najczęściej klientów, którym świadczymy usługi lub też podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz. 

Ponadto dane osób wchodzących na stronę https://polsource.com/ mogą być zbierane za pośrednictwem plików Cookies (więcej informacji w tym zakresie w Polityce Cookies.

[Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych]

Dane osobowe przetwarzane są przez nas w określonych poniżej celach. Przy każdym celu wskazaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria okresu przetwarzania danych w tym celu.

CELPODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIAKRYTERIA OKRESU PRZETWARZANIA
Odpowiednie dostosowanie wyświetlanych na stronie informacji oraz mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych, a także dopasowanie i poprawa sposobu działania serwisu.Art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes administratora)

Uzasadnionym interesem Administratora w tym zakresie jest min. zapewnienie użytkownikom wygodnego i niezakłóconego korzystania ze strony
W zależności od pliku cookie. Stosowane pliki cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat, głównie po to, by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Po tym okresie zostaną one usunięte.
Przetwarzanie danych w celu świadczenia usług i bieżącego kontaktu z klientami.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora

Uzasadnionym interesem administratora  jest dostarczanie zasobów i usług do klientów oraz osób wskazanych przez klientów.
Do momentu zakończenia współpracy z danym klientem i przedawnienia roszczeń.
Administrowanie zawartymi umowami z dostawcami usług oraz klientami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora

Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest prawidłowa realizacja umów zawartych z dostawcami usług lub klientami 
Do momentu przedawnienia roszczeń wynikających                   z umów.
Komunikacja w sprawie wspólnych projektów podmiotów z grupy kapitałowej.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora

Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest prawidłowa realizacja wspólnie ze spółkami z grupy wykonywanych działań określonych zawartymi przez nie umowami o współpracę.
2 lata

Dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to jest niezbędne. Po realizacji celu, dla którego były przetwarzane Dane, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku lub nie uprawniają nas do zachowania części lub całości Danych.

[Skutki odmowy podania danych]

Jeżeli dane są niezbędne do świadczenia przez nas lub na naszą rzecz usług przez podmiot, w ramach którego się z nami kontaktujesz to ich niepodanie może prowadzić do istotnych utrudnień w świadczeniem tych usług.

[Odbiorcy Danych]

Odbiorcami poszczególnych kategorii Danych mogą być: organy, przed którymi toczą się postępowania lub które o udostępnienie takich Danych wnoszą, w tym z jurysdykcji obcej, w zakresie i celu z Tobą uzgodnionym. Ponadto, odbiorcami mogą być osoby świadczące nam usługi, w tym m.in. usługi IT, księgowe, prawne itd. oraz przewoźnicy i kurierzy. 

Odbiorcami danych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług są także spółki z Grupy PolSource. 

W ramach swojej działalności, jeżeli wymaga tego świadczenie usług w ramach projektów wspólnych Grupy PolSource. PolSource może sporadycznie przekazywać dane osobowe do swoich odpowiedników w Wielkiej Brytanii lub w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na to, że Komisja Europejska nie zatwierdziła dotychczas odpowiedniego stopnia ochrony w przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z prawem Unii Europejskiej zawarliśmy z  naszą spółką w USA (PolSource Inc. z siedzibą w Austin, w stanie Teksas) specjalne porozumienie oparte o zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, których wykorzystanie reguluje art. 46 RODO.  Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

[Twoje prawa]

RODO, w zależności od sytuacji, przyznaje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich Danych. Są to:

(a) prawo dostępu do Twoich Danych, w tym do uzyskania kopii Danych; (b) prawo żądania sprostowania Danych; (c) prawo do usunięcia Danych; (d) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich Danych; (e) prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim Twoje Dane są przetwarzane na podstawie zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (f) prawo do przenoszenia Danych; (g) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich Danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat uzyskasz pod tym linkiem: https://uodo.gov.pl/pl

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

[Aktualizacja informacji]

Polityka Prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu danych osobowych. Jej  treść może się zmieniać, tak aby była zgodna ze stanem faktycznym dotyczącym przetwarzania przez nas Twoich Danych.

[Kontakt]

W przypadku gdybyś miał wątpliwości dotyczące przetwarzania przez Twoich Danych, prosimy o kontakt  z nami przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: